LESS TIME, RISE QUANLITY, STABLE TRUST

Services » FABRICATION TANK
FABRICATION TANK
20-06-2012 11:22

Theo hình dáng:

Bồn áp lực trụ đứng

- Bồn áp lực trụ ngang

Bồn áp lực hình cầu

Theo nguyên liệu chứa:

- Bồn chứa xăng dầu

- Bồn chứa khí hoá lỏng

- Bồn chứa hoá chất

- Bồn chứa nước

Partners
Copyright © 2012 Nhat Minh Company.
Online support
Online
:
9
Total visitors
:
175,514